ASCO Bedrijfshygiėne
 • image1 ASCO adviseert en levert hoogwaardige kwaliteitsproducten van bekende merken.
 • image2 ASCO is enthousiast, betrouwbaar en vakkundig op het gebied van advisering en levering van producten voor bedrijfshygiene.
 • image3 ASCO is partner van Hagleitner. Advies en levering van betaalbare kwaliteitsproducten gaat bij ASCO hand in hand.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen gebruiker, hierna te noemen: ā€˜ASCO BedrijfshygiĆ«neā€™, en een Opdrachtgever waarop ASCO BedrijfshygiĆ«ne deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met ASCO Bedrijfshygiƫne, waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ASCO Bedrijfshygiƫne en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Slechts de voorwaarden van ASCO Bedrijfshygiƫne zijn van toepassing.
 5. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 6. Indien ƩƩn of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. ASCO Bedrijfshygiƫne en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe, rechtens toelaatbare bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene bepalingen zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat ASCO Bedrijfshygiƫne de algemene voorwaarden soepel toepast, althans niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt.


Artikel 2. Offertes & aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien in de offerte of aanbieding geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  
 2. ASCO Bedrijfshygiƫne kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ASCO Bedrijfshygiƫne daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ASCO Bedrijfshygiƫne anders aangeeft.
 5. Aanbiedingen, offertes, prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht ASCO Bedrijfshygiƫne niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Artikel 3. Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen ASCO Bedrijfshygiƫne en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend, dan wel de door ASCO Bedrijfshygiƫne aan Opdrachtgever verzonden offerte schriftelijk door Opdrachtgever wordt bevestigd c.q. geaccepteerd.
 2. Indien een door ASCO Bedrijfshygiƫne aan Opdrachtgever verzonden offerte door de Opdrachtgever mondeling wordt bevestigd, dan wel indien de Opdrachtgever een order, al dan niet schriftelijk, bij ASCO Bedrijfshygiƫne plaatst, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat ASCO Bedrijfshygiƫne de bevestigde offerte, danwel de geplaatste order schriftelijk heeft bevestigd aan Opdrachtgever.
 3. In ieder geval wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze voorwaarden op het moment dat ASCO Bedrijfshygiƫne op verzoeke van de Opdrachtgever met de uitvoering van de offerte c.q. opdracht is gestart.
 4. De overeenkomst tussen ASCO Bedrijfshygiƫne en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anders voortvloeit.


Artikel 4. Wijze van leveren & leveringstermijnen; uitvoering van de overeenkomst.

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever ASCO Bedrijfshygiƫne derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ASCO Bedrijfshygiƫne dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. ASCO Bedrijfshygiƫne heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien ASCO Bedrijfshygiƫne gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze gegevens juist en volledig aan ASCO Bedrijfshygiƫne ter beschikking heeft gesteld.
 4. ASCO Bedrijfshygiƫne is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ASCO Bedrijfshygiƫne is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Levering geschiedt af bedrijf van ASCO Bedrijfshygiƫne. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is ASCO Bedrijfshygiƫne gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 6. ASCO Bedrijfshygiƫne is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ASCO Bedrijfshygiƫne de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien ASCO Bedrijfshygiƫne daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend.


Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst & prijsverhogingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegd instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ASCO BedrijfshygiĆ«ne zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs  en termijn van uitvoering.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ASCO Bedrijfshygiƫne gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ASCO Bedrijfshygiƫne bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ASCO Bedrijfshygiƫne op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te annuleren.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ASCO Bedrijfshygiƫne een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ASCO Bedrijfshygiƫne gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van ASCO Bedrijfshygiƫne daardoor direct of indirect ontstaan.
 5. ASCO BedrijfshygiĆ«ne is niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de tussen partijen overeengekomen prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst  om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voorvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 6. Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever (die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW) gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij ASCO Bedrijfshygiƫne alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ASCO Bedrijfshygiƫne rustende verplichting ingevolge de wet, of indien, bij levering van een zaak, is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 6. Verzend- & leveringskosten

 1. In de overeengekomen prijs zijn de kosten voor levering inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de kosten gemoeid met levering c.q. verzending niet in redelijke verhouding staan tot de prijs van de order, worden deze kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Hiervan is in ieder geval sprake indien de kosten gemoeid met levering c.q. verzending de prijs van de order overstijgen.


Artikel 7. Opschorting, ontbinding & tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. ASCO Bedrijfshygiƫne is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien
  -    de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  -    na het sluiten van de overeenkomst ASCO BedrijfshygiĆ«ne ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  -    de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  -    indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van ASCO BedrijfshygiĆ«ne kan worden gevergd dat deze de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is ASCO Bedrijfshygiƫne bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ASCO Bedrijfshygiƫne kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ASCO Bedrijfshygiƫne op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ASCO Bedrijfshygiƫne de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien ASCO BedrijfshygiĆ«ne tot opschorting of ontbinding overgaat, is deze op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.  
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is ASCO Bedrijfshygiƫne gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ASCO BedrijfshygiĆ«ne gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling  is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ASCO Bedrijfshygiƫne, zal ASCO Bedrijfshygiƫne in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ASCO Bedrijfshygiƫne extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ASCO Bedrijfshygiƫne anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van ) sursĆ©ance van betaling of faillissement, van beslaglegging ā€“ indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven  ā€“  ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ASCO BedrijfshygiĆ«ne vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ASCO BedrijfshygiĆ«ne op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-  afvoer-  en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 10. Bij beƫindiging van de opdracht is Opdrachtgever gehouden ASCO Bedrijfshygiƫne de mogelijkheid te geven om bij Opdrachtgever alle aan hem in gebruikstelling geleverde producten weg te halen.


Artikel 8.  Overmacht

 1. ASCO bedrijfshygiƫne is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeergeldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ASCO Bedrijfshygiƫne geen invloed kan uitoefenen doch waardoor ASCO Bedrijfshygiƫne niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ASCO Bedrijfshygiƫne of van derden daaronder begrepen. ASCO Bedrijfshygiƫne heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat ASCO Bedrijfshygiƫne zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. ASCO Bedrijfshygiƫne kan gedurende de periode dat de overmacht voorduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel ASCO Bedrijfshygiƫne ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ASCO Bedrijfshygiƫne gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er spraken van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 9. Betaling & incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ASCO Bedrijfshygiƫne aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ASCO Bedrijfshygiƫne aangegeven. ASCO Bedrijfshygiƫne is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. ASCO Bedrijfshygiƫne heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. ASCO Bedrijfshygiƫne kan, zonder daardoor in verzuim, te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ASCO Bedrijfshygiƫne kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ASCO Bedrijfshygiƫne verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten te verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). Indien ASCO BedrijfshygiĆ«ne echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens  rente verschuldigd.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud


 1. De in de overeenkomst vermelde producten worden door ASCO Bedrijfshygiƫne aan de Opdrachtgever in eigendom overgedragen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle door ASCO BedrijfshygiĆ«ne in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ASCO BedrijfshygiĆ«ne  totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met ASCO BedrijfshygiĆ«ne gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, met inbegrip van rente en kosten.
 3. Door ASCO Bedrijfshygiƫne geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruik. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ASCO Bedrijfshygiƫne veilig te stellen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om ASCO Bedrijfshygiƫne daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ASCO Bedrijfshygiƫne ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is ASCO Bedrijfshygiƫne gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens ASCO Bedrijfshygiƫne bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan als hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 7. Voor het geval ASCO Bedrijfshygiƫne zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ASCO Bedrijfshygiƫne en door ASCO Bedrijfshygiƫne aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ASCO Bedrijfshygiƫne zich bevinden en deze terug te nemen.


Artikel 11.  Garanties

 1. In geval van zaken die door een derde zijn geproduceerd, is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.


Artikel 12. Reclames & verjaringstermijnen

 1. De Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed het geleverde te (doen) onderzoeken op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, danwel de werkzaamheden te (doen) onderzoeken zodra deze zijn afgerond . Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Zodra hem het tegendeel blijkt, is Opdrachtgever gehouden ASCO BedrijfshygiĆ«ne hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen. De Opdrachtgever dient het hiervoor bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving, op straffe van verval, te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering. De kennisgeving dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ASCO BedrijfshygiĆ«ne in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient ASCO BedrijfshygiĆ«ne in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 3. Indien van een gebrek na afloop van de in lid 1 genoemde termijn melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 5. De prestatie van ASCO Bedrijfshygiƫne geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd resp. in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 6. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek resp. het in kennis stellen van ASCO Bedrijfshygiƫne voor Opdrachtgever redelijkerwijze mogelijk is.
 7. Indien tijdig is gereclameerd en een klacht door ASCO Bedrijfshygiƫne gegrond wordt bevonden, heeft ASCO Bedrijfshygiƫne de keuze tussen een schadeloosstelling in geld die in geen geval de waarde der geleverde goederen zal overtreffen, dan wel kan ASCO Bedrijfshygiƫne zorg dragen voor herstel of een vervangende levering doen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de eigendom van de vervangen zaak weer aan ASCO Bedrijfshygiƫne te verschaffen, tenzij ASCO Bedrijfshygiƫne anders aangeeft.
 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ASCO Bedrijfshygiƫne en de door ASCO Bedrijfshygiƫne bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, ƩƩn jaar.


Artikel 13.  Aansprakelijkheid & vrijwaring


 1. Indien ASCO Bedrijfshygiƫne aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. ASCO Bedrijfshygiƫne is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ASCO Bedrijfshygiƫne is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. ASCO Bedrijfshygiƫne is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden welke ASCO Bedrijfshygiƫne uitvoert in opdracht van Opdrachtgever. Met inbegrip van schade ten gevolge van montage werkzaamheden.
 4. Indien  ASCO BedrijfshygiĆ«ne aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ASCO BedrijfshygiĆ«ne beperkt tot maximaal  de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van ASCO Bedrijfshygiƫne is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. ASCO Bedrijfshygiƫne is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  -   de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  -   de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ASCO BedrijfshygiĆ«ne aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan ASCO BedrijfshygiĆ«ne toegerekend kan worden;
  -   redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. ASCO Bedrijfshygiƫne is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. ASCO Bedrijfshygiƫne is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, resp. in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken en of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 10. ASCO Bedrijfshygiƫne is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van door derden geleverde werk, die door ASCO Bedrijfshygiƫne bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, ook niet in het geval van opzet of grove schuld van deze derden.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ASCO Bedrijfshygiƫne of zijn ondergeschikten.
 12. ASCO Bedrijfshygiƫne is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
 13. De Opdrachtgever vrijwaart ASCO BedrijfshygiĆ«ne voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ASCO BedrijfshygiĆ«ne zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen wat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ASCO BedrijfshygiĆ«ne, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan . Alle kosten en schade aan de zijde van ASCO BedrijfshygiĆ«ne  en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.  
 14. Bij (diepte)reiniging is ASCO Bedrijfshygiƫne nimmer aansprakelijk voor schade aan beplating, leidingen, putten, voeg- en kitwerk.


Artikel 14. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.


Artikel 15.  Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ASCO Bedrijfshygiƫne partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen ASCO Bedrijfshygiƫne en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.